Etický kodex

Tento Etický kodex Skupiny SYNOT (dále jen „Etický kodex“) je vydán jako vnitřní předpis jednotlivých společností Skupiny SYNOT a tvoří součást firemní kultury těchto společností a tím i celé Skupiny SYNOT.
Tento Etický kodex má předcházet nelegálním aktivitám, vyloučit chování ohrožující dobrou pověst, hospodářské zájmy a zisky Skupiny SYNOT a dále má zabezpečit legální a etické podnikání společností Skupiny SYNOT ve všech zemích, kde Skupina SYNOT prostřednictvím těchto společností působí.


Etický kodex je závazným souborem hodnot, kterým jsou podřízeny každodenní pracovní činnosti a jednání zaměstnanců a má pomoci zaměstnancům rozpoznat hranici mezi etickým a neetickým chováním.

Plné znění ke stažení

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti SYNOT W, a.s., SYNOT TIP, a. s., SYNOT ICT Services, a. s.  a  SYNOT  GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod zpracovávají Vaše osobní údaje výhradně v souladu s Obecným nařízením Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislativou. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a k této problematice přistupujeme s maximální důležitostí. Tento dokument je obecně platný pro výše uvedené společnosti týká se ochrany osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) a pro SYNOT W, a. s. se vztahuje ke všem níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů a pro společnosti SYNOT TIP, a. s., SYNOT ICT Services, a. s.  a  SYNOT  GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod se vztahuje pouze na zpracování oznámení přijaté prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Zpracování osobních údajů se řídí vnitřními předpisy.

Plné znění Zásad ochrany osobních údajů

AML SMĚRNICE SKUPINY SYNOT

Plné znění směrnice ke stažení

Oznámení

Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů

Kdo je oprávněn oznámení učinit
Osoba oprávněná podat oznámení a na kterou se budou vztahovat ochranná opatření dle Zákona je Oznamovatel, který pro danou společnost byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost rozumí (a to včetně ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost), čímž se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 3. dobrovolnická činnost,
 4. odborná praxe, stáž

(dále jen „Oznamovatel“)
V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3. Zákona Skupina SYNOT vylučuje Skupina SYNOT přijímání oznámení od osob, které pro společnost Skupiny SYNOT:

 1. vykonávají samostatnou výdělečnou činnost,
 2. vykonávají práva spojené s účastí v právnické osobě,
 3. plní úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 4. spravují svěřenský fond,
 5. vykonávají práva a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Ve vztahu k oznámení vztahující se na porušení zákona č. 253/2008 Sb., O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“) se přijímají oznámení od všech osob uvedených v písmenech a) až i).

Jakých oblastí se oznámení musí týkat
Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve Skupině SYNOT podle zákona č. 171/2023 Sb., O ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), můžete činit v případě, že máte informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u některé ze společností Skupiny SYNOT a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,00 Kč,
 3. porušuje Zákon,
 4. porušuje Etický kodex Skupiny SYNOT,
 5. porušuje zákon AML,
 6. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Obsah oznámení
Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele s výjimkou oznámení o porušení AML, které lze podat anonymně. Oznámení musí být určité, srozumitelné a musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznámení musí dále obsahovat relevantní informace o možném protiprávním jednání, vč. případných souvisejících dokumentů, listin, obrazových a audiovizuálních záznamů. Upozorňujeme, že Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, přičemž lze za tento přestupek uložit pokutu do 50000 Kč.
S výjimkou oznámení týkající se porušení zákona AML, které lze podat anonymně, u ostatních oznámeních Skupina SYNOT upozorňuje, že úplná anonymita Oznamovatele může prakticky ztěžovat a časově prodlužovat či úplně znemožnit prověření oznámení, a tedy i případné přijetí opatření k zamezení protiprávnímu jednání. Proto Příslušná osoba bude takové anonymní oznámení (mimo porušení povinností dle zákona AML) pouze evidovat a nikterak dále s uvedeným oznámením zaobírat dle Zákona až do doby zjištění totožnosti Oznamovatele.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení (dále též „Příslušná osoba“):
Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Skupiny SYNOT je pověřen u společnosti:

 1. SYNOT W, a. s., JUDr. Andrej Kucbeľ, LL. M., tel. 739 604 165, email Andrej.Kucbel@synot.cz,
 2. SYNOT TIP, a. s., JUDr. Andrej Kucbeľ, LL. M., tel. 739 604 165, email Andrej.Kucbel@synot.cz,
 3. SYNOT ICT Services, a. s., Mgr. Aleš Doležálek, LL. M., tel. 739 604 132, email Ales.Dolezalek@synot.cz,
 4. SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod, Mgr. Aleš Doležálek, LL. M., tel. 739 604 132, email Ales.Dolezalek@synot.cz,

Způsoby podání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Skupiny SYNOT
Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Skupiny SYNOT lze v podat následujícími způsoby:

 1. Elektronicky na e-mail Příslušné osoby u dané společnosti, které se Oznámení týká
 2. Písemně dopisem zaslaným poštou na adresu
  k rukám pana/paní (Příslušná osoba u dané společnosti, které se Oznámení týká)
  Jaktáře 1475
  Mařatice
  686 01 Uherské Hradiště
  opatřeném nápisem „DŮVĚRNÉ – NEOTVÍRAT“

 3. Prostřednictvím webového formuláře na www.synotgroup.com 
 4. Telefonicky na číslo u výše uvedené Příslušné osoby u společnosti, které se Oznámení týká
 5. Osobně ve formě osobní schůzky s Příslušnou osobou sjednanou prostřednictvím telefonního čísla nebo zasláním e-mailové zprávy. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.  

Telefonní hovor nebo osobní rozhovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí Příslušná osoba vyhotovení záznamu. V takovém případě dostane Oznamovatel možnost k záznamu se vyjádřit a toto vyjádření bude přiloženo k záznamu.

Ochrana oznamovatele
Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. Dále jsou vůči oznamovateli a dalším osobám zakázány jakákoliv odvetná opatření.
Instituce pro alternativní podání oznámení
Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti České republiky, a to i v případě, že jste nevyužili vnitřní oznamovací systém Skupiny SYNOT, a to na adrese https://oznamovatel.justice.cz/ (vnější oznamovací systém).

V případě oznámení na porušení zákona AML je příslušný Finanční analytický úřad a to na adrese https://fau.gov.cz/oznameni-o-podezrelem-obchodu

PODAT OZNÁMENÍ

Detailní popis události, datum a místo, zúčastněné osoby
Možnost vložit přílohy ve formátu doc, pdf, jpg, png, mp3, mp4 a avi
* V případě oznámení porušení AML zákona lze podat anonymně