Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SYNOT W, a.s.

Spoločnosť SYNOT W, a.s. spracováva Vaše osobné údaje výhradne v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie (EU) na ochranu osobných údajov 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislatívou. Sme si vedomí dôležitosti ochrany osobných údajov a k tejto problematike pristupujeme s maximálnou dôležitosťou. Tento dokument je všeobecne platný pre spoločnosť SYNOT W a.s., týka sa ochrany osobných údajov fyzických osôb (subjektov údajov) a vzťahuje sa na nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov. Spracovanie osobných údajov zamestnancov organizácie sa riadi vnútornými predpismi.

Informácie o Správcovi

SYNOT W, a.s.
IČO: 25548832
Sídlo: Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, Česká republika

Účely spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie, doba uloženia

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely:

- vedenia zmluvných vzťahov za účelom obchodnej činnosti spoločnosti, osobné údaje zástupcov obchodných partnerov a potencionálnych obchodných partnerov, právny základ zmluvný podľa GDPR kapitola 5 článok 6, 1b v rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • trvalé bydlisko
 • e-mail
 • telefónny kontakt

doba uloženia: po dobu trvania zmluvného vzťahu

- marketingové činnosti vykonávané bez súhlasu subjektu osobných údajov, osobné údaje zástupcov obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok zaregistrovaných pre odber newsletteru podľa GDPR kapitola 5, článok 6, 1f v oprávnenom záujme správcu v rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • trvalé bydlisko
 • e-mail
 • telefónny kontakt

doba uloženia: po dobu trvania zmluvného vzťahu

- vedenie výberových konaní s uchádzačmi o zamestnanie, osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, podľa GDPR kapitola 5, článok 6, 1f v oprávnenom záujme správcu v rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • e-mail
 • telefónny kontakt
 • obsah životopisu uchádzača

doba uloženia: po dobu trvania výberového konania

- uloženie životopisov uchádzačov o zamestnanie s ich súhlasom, osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, podľa GDPR kapitola 5, článok 6, 1a v rozsahu:

 • meno, priezvisko
 • e-mail
 • telefónny kontakt
 • obsah životopisu uchádzača

doba uloženia: po dobu platnosti súhlasu

Spracovanie osobných údajov na webovej stránke spoločnosti

Na webovej stránke spoločnosti dochádza k spracovaniu osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými účelmi. Ďalej sú spracovávané súbory cookies. Viac o spracovaní cookies na: zásady spracovania cookies.

Spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané našimi dodávateľmi. Vždy vyberáme spoločnosti, ktoré zabezpečia technickú a organizačnú ochranu Vašich osobných údajov na základe nám poskytnutých záruk a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov

Akékoľvek predanie Vašich osobných údajov iným spoločnostiam, napr. za účelom marketingu nie je našou spoločnosťou vykonávané. V prípade udelenia súhlasu s uložením životopisu uchádzača o zamestnanie môžu byť jeho osobné údaje predané v rámci výberových konaní v spoločnostiach skupiny SYNOT.

Predávanie osobných údajov do tretích zemí a medzinárodným organizáciam

Vaše osobné údaje nie sú predávané do tretích zemí ani žiadnym iným príjemcom.

Práva subjektov osobných údajov a ich uplatnenia

Právo na prístup k osobným údajov
Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie, či a ktoré Vaše osobné údaje sú spracovávané pre jednotlivé účely.

Právo na opravu osobných údajov
Ak sú osobné údaje, ktoré o Vás vedieme nepresné či neúplné, máte právo požiadať o ich aktualizáciu či opravu.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ nie sú potrebné pre účel pre ktoré sú spracovávané, domnievate sa že by mohli byť spracované protiprávne alebo ste v minulosti odvolali súhlas s ich spracovaním pre daný účel.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje vymazané a požadujete ich zachovanie napr., z dôvodu výkonu a obhajoby právnych nárokov, a to aj v prípade že je ich spracovanie protiprávne, Vaše osobné údaje nie sú presné, alebo ste vzniesli námietku a nie je jasné, či Váš oprávnený záujem prevažuje nad našimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov
Máte právo požadovať svoje osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čistom formáte za účelom predania Vašich osobných údajov inému správcovi.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Máte práv vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v prípade ich spracovania v oprávnenom záujme správcu. V prípade vznesenia námietky pre účely priameho marketingu nebudú Vaše osobné údaje pre tento účel ďalej spracovávané.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely, ktoré súhlas vyžadujú, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Toto je možné vykonať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na +420 841 110 110.

Uplatnenie práv
Pre uplatnenie svojich práv sa prosím obracajte na

Na Vaše žiadosti budeme reagovat do 30 dní od ich obdržania

Právo podať sťažnosť na dozorný úrad
Ak máte akukoľvek otázku k ochrane osobných údajov v spoločnosti SYNOT W, s.s.., obracajte sa prosím na našu klientskú linku +420 841 110 110, email: gdpr.synotgroup@synot.cz

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel Všeobecného nariadenia Európskej únie (EU) na ochranu osobných údajov 2016/679 (GDPR) a platnej českej legislatívy.

Úrad pre ochranu osobných údajov:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 
telefon: +420 234 665 111

Zásady používania cookies